תקנון | תנאי שימוש

חברת סייף קאר מערכות מניעת גניבה בע"מ (להלן: "החברה") בעלת האתר, מקדמת אותך בברכה על רצונך והסכמתך להירשם כמשתמש באתרינו ובשירותיו השונים.

 1. כללי
  1. תקנון זה הינו מסמך משפטי ומחייב לכל דבר ועניין בין באתר זה (http://safecar.biz) (להלן: "האתר") לבין החברה.
  2. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות תקנון זה וכל שינוי, ככל שיהיה, יחייב ויחול על כל משתמשי האתר ו/או כל מי שמבצע כל פעולה באתר החל ממועד פרסומו באתר.
  3. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 2. מי רשאי לעשות שימוש באתר
  1. רשאים להשתמש באתר רק מתקינים ו/או סוכנים אשר רוכשים מאת החברה כספות המיועדות להגן על מחשב המנוע של הרכב ו/או גורמים אחרים הקשורים בענף מיגון רכבים.
  2. החברה רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
  3. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
  4. המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה;
  5. המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים;
  6. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או במשתמשים אחרים באתר;
  7. החברות באתר הינה אישית בלבד ובלתי ניתנת להעברה.
  8. המשתמש מתחייב לשמור בסוד את סיסמת הכניסה שלו לאתר. המשתמש אינו רשאי לאפשר לאדם אחר לעשות שימוש בשם המשתמש שלו והסיסמא שלו באתר או להעביר את השימוש בשירות לאחר.
 3. מטרת האתר
  1. לספק למשתמשים בו מידע מקצועי וטכני הנוגע למוצרי החברה (כספות) לרבות הסברים הנוגעים להתקנות המוצרים ברכבים.
  2. להפיץ עדכונים שוטפים (ניוזלטרים) אודות התפתחויות וחדשות בענף מיגון הרכב.
 4. הרשמה לאתר
  1. על מנת לעשות שימוש באתר, על המשתמש יהיה להירשם לאתר ולפתוח חשבון משתמש. בעת ההרשמה לאתר על המשתמש יהיה למסור את הפרטים הבאים: סוג הגוף העסקי בו הוא עובד (סוכנות ביטוח או תחנת שירות); שם סוכנות הביטוח / תחנת שירות; שם פרטי ושם משפחה; כתובת דואר אלקטרוני; בחירת סיסמא; מספר טלפון; מספר פקס. משתמש מתחנת שירות צריך לציין את הרשת לה הוא שייך.
  2. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ''י חוק. החברה תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה באתר.
  3. אין להירשם לאתר יותר מפעם אחת.
 5. אופן השימוש באתר
  1. המשתמש מתחייב לפעול ולעשות שימוש באתר בדרך נאותה ומקובלת ואך ורק לשם המטרה המוצהרת של האתר.
  2. המשתמש לא יעשה שימוש באתר באופן בו הוא מפר כל דין. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל המשתמש לא יעשה באתר שימוש באופן אשר יש בו משום לפגוע ו/או להפר בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, בסימן מסחרי, בסוד מסחרי או בקניין רוחני אחר או בזכויות אחרות של החברה או של צד שלישי כלשהוא ו/או לפגוע בשמו הטוב של אדם ו/או גוף אחר.
 6. אישור לקבלת חומר שיווקי ולהכלל במאגר מידע
  1. החברה מודיעה בזאת למשתמשיה כי הפרטים אשר ימסרו על-ידם במהלך הרישום לאתר ו/או במהלך השימוש באתר ישמשו אותה לצורך משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומות באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלו ו/או באמצעות הודעות SMS ו/או פקסמיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטית.
  2. כל המצטרף ו/או כל נרשם ו/או כל מי שעושה שימוש באתר, מסכים ומאשר לחברה לשלוח לו חומרים שיווקיים ופרסומיים, וזאת באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלו ו/או באמצעות הודעות SMS ו/או פקסמיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטית בהתאם לפרטים שמסר המשתמש בעת הרישום לשירות ו/או השימוש בו.
  3. ידוע למשתמש כי בכל שלב ניתן לבקש לא לקבל חומרים שיווקיים ופרסומיים. כדי לא לקבל חומר שיווקי יש לפנות לחברה בדוא"ל לכתובת info@safecar.co.il.
 7. אחריות
  1. החברה מספקת את השירות באתר כפי שהוא.
  2. החברה לא תהיה אחראית לכל מעשה ו/או לכל מחדל של מי ממשתמשי האתר, לרבות מעשים ו/או מחדלים הקשורים בהתקנת כספות של החברה. אין באמור לעיל משום לגרוע מאחריות החברה למוצריה בהתאם לחוק.
 8. סודיות ופרטיות
  1. החברה מודיעה בזאת למשתמש כי לא חלה עליו כל חובה חוקית או אחרת למסור לה את הפרטים הנדרשים (כמפורט לעיל) לצורך רישום לאתר ומסירת הפרטים תלויה אך ורק בהסכמתו וברצונו החופשי של המשתמש.
  2. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. החברה תפעל במיטב יכולה על מנת להגן על המידע הנשמר על-ידה. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בשל כך.
  3. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים. החברה רשאית להשתמש במידע של המשתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות ה-"עוגייה" (cookies).
 9. זכויות יוצרים וקניין רוחני
  1. החברה בלבד היא בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל המוצג בו. חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים והתכנים המופיעים בו או חלק מהם אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.
  2. אין להעתיק, לסרוק, לאסוף, להשתמש בתוכן האתר.
  3. חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לצורך קידום, שיווק, פרסום, הפצה, או כל פעולה אחרת שהינה למטרות רווח ומכל סוג שהוא, זולת לשם התקנת כספות. הפרת סעיף זה לתקנון תגרור תשלום פיצוי מוסכם מראש של 10,000 ש"ח וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה לנקוט בכל הליך משפטי ו/או לדרוש כל סעד אשר היא זכאית לו בהתאם לדין.
 10. שיפוי

  המשתמש יהיה אחראי לשפות את החברה, מנהליה, דירקטורים שלה, עובדיה, סוכניה וצדדים שלישיים, כנגד כל הפסד, נזק, הוצאה (לרבות שכר טרחת עו"ד) שייגרמו לה, הנובעים או הקשורים לשימוש שלילי שלו באתר, לרבות, אך לא רק הפרה של תנאי תקנון זה ו/או התנהגות לא נאותה.

 11. הדין החל ומקום השיפוט
  1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
  2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבית-המשפט הרלבנטי בתל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.